Menu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


1. Administratorem Państwa danych
osobowych (dalej: Administrator) jest firma
POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo,
Bogdan Lewicki; ul Wadowicka 5E, 03-093
Warszawa, wpisana do CEIDG, NIP:521-101-
34-04, REGON: 011953361. Z
Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres ul Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa
lub email: biuro@polems.pl
<mailto:biuro@polems.pl>
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w
oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez Spółkę polegają na oferowaniu i
sprzedaży Klientom produktów z zakresu
sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem
dodatkowym, aparatury oraz artykułów
medycznych oraz usług serwisowania i
naprawy w/w urządzeń.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane
ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania klientom firmy POL EMS
Agencja-Przedstawicielstwo, Bogdan Lewicki
kompleksowej informacji gospodarczej w
ramach oferowanych przez firmę produktów,
w celu prowadzenia działalności gospodarczej
zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak
również w celach statystycznych.
Firma nie udostępnia danych innym
podmiotom, chyba, że zostały zawarte
dodatkowe ustalenia w tym zakresie z
Państwem. Przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby ww. produktów mieści się w
zakresie działalności gospodarczej firmy POL
EMS Agencja-Przedstawicielstwo, Bogdan
Lewicki.
5. Administrator przetwarza Państwa dane
osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie - tj.
dostępne na stronach www oraz rejestry
urzędowe.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania
danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia
danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@polems.pl <mailto:biuro@polems.pl>
lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie
na adres: ul Wadowicka 5E, 03-093
Warszawa

Informujemy również, że:
7. Administrator dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo,
Bogdan Lewicki
ul Wadowicka 5E
03-093 Warszawa
NIP 521-101-34-04